TPA

1.000.000 

Mô tả

Khí cụ giữ khoảng răng (TPA) được sử dụng trong kỹ thuật giữ và duy trì khoảng do các răng hàm sữa thứ 2 hàm trên mất sớm mà các răng vĩnh viễn tương ứng chưa mọc để dự phòng x lệch răng.
– Khí cụ cố định cung ngang khẩu cái TPA bao gồm 1 cung ngang khẩu cái được hàn chặt hoặc có khớp nối với 2 band răng hàm lớn thứ nhất hàm trên, nhằm hạn chế sự dịch chuyển về phía gần của 2 răng này.

CHỈ ĐỊNH

Khoảng do mất sớm các răng hàm s ữa 1 hoặc 2 bên hàm trên

CHỐNG CHỈ ĐỊNH

– Chưa mọc đủ 2 răng hàm lớn vĩnh viễn thứ nhất hàm trên.
– Hai răng hàm lớn vĩnh viễn thứ nhất hàm trên đã mọc nhưng chưa đủ chiều cao thân răng

Hotline 24/7: 1900 636 615